Royal Hospital Kilmainham Micro Wedding

Royal Hospital Kilmainham Micro Wedding

Royal Hospital Kilmainham Micro Wedding

Guests raise their glasses at a Royal Hospital Kilmainham Micro Wedding